Verklarende Woorden & Afkortingenlijst in onze ICT Documenten

INLEIDING

In de ICT wordt veel gebruik gemaakt van afkortingen en definities. Ook hebben wij soms de neiging deze afkortingen en definities te gebruiken waarbij dit voor eindgebruikers of opdrachtgevers soms onverklaarbare terminologie is.

Om deze afkortingen en definities transparant en op een plek te presenteren hebben wij ervoor gekozen deze open op onze website te zetten deze kunt u ten allen tijden inzien en wij behouden ons de vrijheid hier naar eigen inzicht terminologie en afkortingen aan toe te voegen of aan te passen:

Vragen, opmerkingen of mist u iets in deze lijst?

(ICT) Definities gebruikt in onze documenten

In de volgende opsomming vindt u alle veel voorkomende ICT definities die u terug zult vinden in onze documenten en procedures. Om duidelijkheid en transparantie te creeren vindt u al deze afkortingen op een plek zodat we die niet steeds opnieuw aan losse documenten hoeven toe te voegen.

ICT Definities

 • (ICT) Productieomgeving

  In onze documenten en spraaktaal wordt regelmatig verwezen naar productieomgeving, hiermee doelen wij op de ICT productie omgeving die nodig is voor het opereren van uw bedrijfsprocessen. Dus de werkplekken, Internet Toegang, netwerk, server en cloud infrastructuur die u actief gebruikt voor het uitvoeren van digitale werkzaamheden.

  Onder productieomgeving vallen niet eventuele machines, productielijnen, etc tenzij deze expliciet genoemd zijn in onze documenten of mee worden genomen in een aanvullend onderhoudscontract.

 • Aanvangstijd:

  Het tijdstip dat Opdrachtnemer begint met herstel van hetIncident, na verloop van de Reactietijd, zoals vastgesteld door Opdrachtnemer;

 • Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden van B/Focused Managed ICT Service B.V. te vinden op: Algemene Voorwaarden (b-focused.eu)

 • Autotask PSA

  Autotask PSA (Professional Services Automation) welke essentiele software is waarin ons ticket systeem, project management, planning workflow automatisering en andere processen in plaats vinden.

  Opdrachtnemer heeft als doel alle aangesloten beheer systemen waar mogelijk te koppelen aan Autotask PSA als centrale opslaglocatie voor data om op die manier een uitstekende service en rapportage te kunnen leveren;

 • Beschikbaarheid

  Het percentage van de totale tijd, gemeten over een volledig maand, waarin geen sprake is van een storing.

 • Cyber (Security) Incident

  Een cyber(security)-incident verwijst naar elke gebeurtenis of actie die de vertrouwelijkheid (confidentiality), integriteit (integrity) of beschikbaarheid (availability) van informatiesystemen, netwerken of gegevens in gevaar brengt.

 • Daadwerkelijke Beschikbaarheid: Het aantal minuten dat de Dienst gedurende een bepaalde periode daadwerkelijk beschikbaar is geweest, zoals omschreven in de SLA;

  Het aantal minuten dat de Dienst gedurende een bepaalde periode daadwerkelijk beschikbaar is geweest, zoals omschreven in de SLA;

 • Data Retentie

  De definitie data retentie wordt door ons gebruikt om aan te geven hoe lang we terug in de tijd kunnen met data herstel. Standaard hanteren wij daarin een data retentie beleid van 1 jaar wat voor de meeste bedrijven voldoende is voor een calamiteiten herstel van data uit te voeren.

  In sommige gevallen is een andere data retentie vereist, of zelfs een oneindigde data retentie vereisd, dit aangepast beleid wordt in onderling overleg afgesproken en toegepast.

  Belangrijk om te weten ook is dat de wetgeving in Nederland van u verwacht dat u data 7 jaar bewaard en als het om personeelsdata gaat geld een bewaarplicht van 30 jaar.

 • Diensten:

  De dienstverlening die B/Focused Managed ICT Services verleent aan de klant;

 • Emergency Change Request (Noodreparatie)

  Sporadisch onvoorzien noodherstel ter voorkoming van storing, ook wel Emergency Change Request genoemd. Opdrachtnemer heeft een  risico-inschatting uitgevoerd, waaruit is gebleken dat het niet uitvoeren van het herstelwerk een  groot risico voor de dienst en/of opdrachtgever oplevert.

 • Gewenste Beschikbaarheid:

  De door Opdrachtnemer nagestreefde mate van beschikbaarheid van de Dienst;

 • Helpdesk of Servicedesk:

  Het service punt van Opdrachtnemer waar Opdrachtgever terecht kan met klachten, vragen en/of opmerkingen ten aanzien van de Dienst;

 • Hersteltijd:

  De tijd tussen (i) het tijdstip waarop Opdrachtnemer een Incident heeft geconstateerd of Opdrachtgever een melding van het Incident heeft gedaan en (ii) het tijdstip waarop het Incident is opgelost, (het Incident in) de Dienst is vervangen, of een workaround is gecreëerd, zoals vastgesteld door Opdrachtnemer;

 • Immutable (Onveranderlijke) back-up dienst

  Een back-up dienst of oplossing die onuitwisbaar is en daarmee nooit door cyber criminelen gewist kan worden in het geval van een cyber incident. Hiermee kan opdrachtnemer altijd een infrastructuur herstel uitvoeren in het geval van een cyber incident of andere ramp bij opdrachtgever;

 • Incident

  Een gebeurtenis die leidt tot het niet beschikbnaar zijn van een of meer diensten;

 • ISO 27001

  ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe procesmatig met het beveiligen van informatie moet worden omgegaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen opdrachtnemer maar ook opdrachtgever’s organisatie zeker te stellen.

 • Lokale Gebouwen Infrastructuur

  Met de lokale gebouwen infrastructuur van opdrachtgever doelen wij op faciliteiten waar we op leunen voor onze ICT Dienstverlening zoals een correcte bekabeling Infrastructuur, Adfequaat en onderhouden koelfaciliteten. Problemen in deze infrastructuur en eventueele downtime die daaruit voort komt valt buiten de normale SLA afspraken omdat wij hier geen invloed op uitoefenen.

 • Malware:

  Malafide Software die gebruikt wordt om diensten te verstoren, data te kapen, stelen of andere criminele aciviteiten waarmee schade kan worden aangericht;

 • Omgevingscondities

  Hiermee doelen we op gebeurtenissen die zich voortdoen zoals een blikseminslag, overstroming, stormschade waar wij geen invloed op hebben.

 • Onderaannemers

  Bedrijven die hardware, software en/of dienstverlening leveren aan partijen;

 • Onderhoud

  Het plegen van reparaties, het nemen van voorzorgsmaatregelen en regelmatige controle van de Diensten alsmede gepland onderhoud.

 • Ondersteuning

  het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke (incl. email) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Dienst;

 • Overeenkomst

  Een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake  het beschikbaar stellen van een dienst op het platform van een van de onderaannemers van B/Focused ICT Services.

 • Probleem

  Een of meerdere incidenten waarvan de oplossing niet bekend is;

 • Probleem coördinator:

  Het aanspreekpunt voor lopende problemen, vastgelegd in het ticket;

 • Reactietijd

  De tijd tussen (i) het tijdstip waarop Opdrachtgever een melding van een Incident heeft gedaan en (ii) het tijdstip waarop Opdrachtnemer een reactie stuurt aan Opdrachtgever van ontvangst van de melding, zoals vastgesteld door Opdrachtnemer;

 • Reactietijd

  De tijd tussen een  storingsmelding en het eerste contact met opdrachtgever inzake  de voortgang van de storingsopheffing.

 • Site, Website B/Focused Managed ICT Services

  De website: http://www.b-focused.eu

 • Spam

  Verzanelnaam voor ongewenste e-mails;

 • Ticket Systeem

  De door B/Focused Managed ICT Services gebruikte software (Autotask PSA) waarin alle meldingen door de klant, de RMM  Software en gebruikte AI processen in worden vastgelegd;

 • Verandering Verzoek of Change Request:

  Een verandering aan een van de diensten of infrastructuur;

 • Virus

  Een vorm van Malware die zich in software kan nestelen;

 • Werkdag, Kantoortijden en Operationele Tijden B/Focused Managed ICT Services

  van 8:00 tot en met 17:30 uur op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen.

 • Work Around

  Een (tijdelijke) oplossing dat wordt gebruikt om de impact van een incedent of probleem waarvoor geen volledige oplossing is te verminderen of te verhelpen;

 • Workflows

  Preocesautomatiseringen die wij kunnen aanbrengen op een ticket, AI of RMM gebeurtenis;

ICT Afkortingen gebruikt in onze documenten

In de volgende opsomming vindt u alle veel voorkomende ICT afkortingen die u terug zult vinden in onze documenten en procedures. Om duidelijkheid en transparantie te creeren vindt u al deze afkortingen op een plek zodat we die niet steeds opnieuw aan losse documenten hoeven toe te voegen.

ICT Afkortingenlijst:

 • HaaS (Hardware as a Service)

  Hardware as a Service (afgekort HaaS) of Device as a Service (afgekort DaaS) is een dienst waarbij u gebruikmaakt van een hardware voor een vaste prijs per maand. Dit kan bijvoorbeeld een laptop, tablet, smartphone of pc zijn.

  Naast het gebruik zijn er bij de prijs ook verschillende services inbegrepen via onze all you can ICT abonnementen;

 • Wat betekent AI (Artificiële Intelligentie )?

  Artificiële Intelligentie een technologie die B/Focused Managed ICT Services inzet in hun software voor het verbeteren en automatiseren van beheers en bewakingsprocessen;

 • Wat betekent AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation)?

  Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten.

  Je kan hier controle op krijgen echter de laatste berichten die we hierover hebben gehoord is dat deze afdeling niet heel groot is, het is echter wel belangrijk dat dit proces op orde is zodat u in het geval van een cyber incident geen verwijtbare mankementen in uw processen heeft en niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor data lekken.

 • Wat betekent CAB (Change Advisory Board)?

  Change Advisory Board is een cluster van mensen die belast zijn met het beoordelen van wijzigingen in de IT-omgeving van een klant, vastgelegd in een e-mail distributielijst of stikter in de vorm van een vergadering geleid door een voorzitter;

 • Wat betekent CMDB (Configuration Management Database)?

  CMDB staat voor Configuration Management Database. Deze database is misschien wel het belangrijkste onderdeel van uw ICT Infrastructuur vooe ons als dienstverlener. Een CMDB is een opslagplaats die dienstdoet als documentatie en bevat alle relevante informatie over uw IT-omgeving en de componenten die gebruikt worden voor de levering van IT-diensten.

 • Wat betekent DAP (Dossier Afspraken en Procedures)?

  Dossier Afspraken en Procedures  een document dat betrekking heeft tot de werkwijze betreffende de diensten en/of producten die geleverd zullen worden;

 • Wat betekent EDR (Endpoint Detection & Respons)?

  Eindpunt Detectie & Reactie Software welke op bais van data statistieken afwijkingen in processen kan detecteren en isoleren. Hiermee is deze software sneller in staat cyber bedreigingen te herkennen die (nog) niet herkend worden door traditionele virus scanners;

 • Wat betekent HA (High Availability)?

  High Availability (HA) gaat over ICT infrastructuur die een hoge uptime verwachting heeft, de uptime wordt vastgelegd in de SLA overeenkomst en hierin staat hoeveel % uptime opdrachtgever mag verwachten.

  De % uptime kun je doorvertalen naar dagen, aantal uren of zelfs milliseconden downtime per jaar.

  Hoe hoger de gewenste uptime en daaraan gekoppelde high availability infrastructuur hoe exponentieler de kostenstijging om dit te bewerkstelligen.

 • Wat betekent IP (Internet Protocol)?

  IP staat voor 'Internet Protocol', wat de verzameling regels is voor de indeling van de gegevens die via internet of het lokale netwerk worden verzonden. In essentie zijn IP-adressen de identificatiemethode die het mogelijk maakt om informatie tussen apparaten in een netwerk te verzenden.

 • Wat betekent KPI (Key Performance Indicator)?

  Kritische Prestatie Indicator; Door middel van KPI's (kritieke prestatie-indicatoren) meet je hoe ver je op weg bent om een bepaald doel te bereiken.

 • Wat betekent NIS2?

  Sinds 2020 is de Europese Unie aan het werken aan de Network and Information Security (NIS2) directive. De NIS2-richtlijn richt zich op een verbetering van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. De verwachting is dat deze nieuwe wetgeving meer impact gaat hebben op het MKB dan nu het geval is en dat cyber beveiliging verplicht gaat worden voor organisaties en instellingen.

 • Wat betekent SaaS (Software as a Service)?

  Software as a Service stelt gebruikers in staat om via internet verbinding te maken met toepassingen in de cloud en deze te gebruiken zoals Micropsoft 365, Online Back-up of Online Verdediging;

 • Wat betekent SLA (Service Level Agreement)?

  Service Level Agreement is een overeenkomst tussen een leverancier en een afnemer van een of meerdere diensten waarin voor beide partijen duidelijk wordt gemaakt wat kan worden verwacht van de diensten.

 • Wat betekent SPOC (Single Point of Contact)?

  Single Point of Contact het eerste aanspreekpunt voor alle meldingen waarbij dit onze afdelingen Servicedesk is voor vragen gesteld door de klant en haar medewerlers en onze afdeling Managed Services voor incidenten gegenereerd uit onze RMM software;

 • Wat betekent VoIP (Voice over IP)?

  VoIP staat voor 'Voice over Internet Protocol'. Vrij vertaald betekent het 'Stem over het internet' of 'Spraak over het internet'. Dit zegt je natuurlijk veel meer. Andere termen die vaak gebruik worden voor VoIP telefonie zijn 'bellen via het internet' en 'internet telefonie'.